O nás

Sme občianske združenie ktoré sa snaží prispievať k vytváraniu kvalitnejšieho a udržateľného verejného priestoru a životného prostredia. Prispievame formou organizovania miestnych aktivít, ktoré smerujú k zlepšeniu konkrétneho verejného miesta. Prispievame osvetou a navrhovaním opatrení pre miestne samosprávy a snažíme sa propagovať najnovšie riešenia pre zlepšenie verejnej zelene.

Zelený plán je nezávislé záujmové občianske združenie. Našim cieľom je podporovať, navrhovať a propagovať riešenia i metódy architektonicko-krajinárskej a urbanistickej tvorby a správy sídel i krajiny v súvislosti s klimatickými zmenami. V združení Zelený plán tak chceme prispievať k vytváraniu kvalitnejšieho a udržateľného životného prostredia.

Našim predmetom činnosti je iniciatíva, propagácia, vzdelávanie i výskum v oblasti budovania a správy trvalo udržateľného životného prostredia sídiel a krajiny. Dôraz pri našej činnosti kladieme na využívanie aktuálnych environmentálnych konceptov zapojenia zelene a hospodárenia s dažďovou vodou v mestskom i krajinnom prostredí.

Združenie sídli v Galante, a v tomto regióne aj pôsobíme. Svoje aktivity vykonávame v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi.

Členmi združenia sú krajinní architekti, architekti, arboristi i laici, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť životného prostredia.

Združenie je registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Zelený plán, o. z.
IČO 52091007
Registračné číslo VVS/1-900/90-55099