Kategórie
Uskutočnené Verejný priestor

Arboristické ošetrenie líp na námestí v Galante

Občianske združenie Zelený plán sa rozhodlo pre mesto Galanta sponzorsky profesionálne arboristicky ošetrí 9 líp pred Mestským úradnom v Galante. Lipy sú zavetvené nízko a teda nie je zabezpečený komfortný priechodný priestor pre chodcov.

Cieľom arboristického ošetrenia bude úprava podchodnej výšky na 2,5 m (teda zvýšenie nasadenia koruny) a zdravotný rez.

Cieľom akcie je osveta a ukážka odborného ošetrenia drevín arboristom. Všimli sme si, že veľká časť stromov sa na území mesta ošetruje neodborne, čím sa stromy skôr poškodzujú, než ošetruju. Táto akcia by mala aj poukázať na nutnosť odborného ošetrovania stromov odborníkom – arboristom. Ošetrenie vykoná Marek Áč – certifikovaný arborista ISA a EAC european Treeworker.

Ošetrenie bude prebiehať za účasti povereného pracovníka technickych služieb, ktorý orezy v meste vykonáva. Technické služby mesta Galanta prisľúbili aj súčinnosť s odvozom biologickeho odpadu.

Ošetrovanie prebehne v stredu 5.6. 2019 od 8:00 – 11:00 hod. Záujemci a zvedavci sa môžu zastaviť a pozrieť si profesionálneho arboristu v akcii.

Aké ošetrenie sa bude realizovať?

Úprava podchodnej výšky na 2,5 m

Vykonáva sa v prípade, že prevádzkové podmienky príslušnej plochy vyžaduju vytvorenie priechodného priestoru pre chodcov. Nasadenie koruny sa postupne zvyšuje tak, aby sa dosiahla potrebná výška priechodu. Pre chodcov a cyklistov 2,5 m.

Zdravotný rez

Cieľom je optimalizovať zdravotný stav, vitalitu a prevádzkovú bezpečnost‘ stromu z hľadiska dlhodobej perspektivy. Odstraňuje sa maximalne 20% asimilačnej plochy koruny. Rez sa optimálne vykonáva vo vegetačnom období.

Pri zdravotnom reze sa odstraňujú:

  • usychajúce a suché konáre,
  • mechanicky poškodené a zlomené konáre so zníženou stabilitou
  • konáre napadnuté patogénmi a škodcami
  • kodominantné (konkurenčné) výhonky, resp. konáre s hrúbkou do 50 mm,
  • nevhodne postavené sekundárne výhonky vrastajúce do koruny.

Ošetrovanie a starostlivosť o stromy v meste je dlhodobo zanedbávaná a nie je komplexne riešená. Rez a ošetrovanie stromov ma svoje špecifické pravidlá a postupy a malo by sa vykonávať odborne spôsobilou osobou – arboristom. Akciou chceme na to upozorniť a zároveň priblížiť prácu arboristu širokej verejnosti, pracovníkom MÚ a technických služieb.

Zdroj: Arboristický štandard : Rez stromov