Oživujeme Šárd v Galante

Projekt Oživujeme Šárd v Galante je na 90% zrealizovaný. Vysadili sme 12 vzrastlých stromov a vyčistili okolie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a ktorým nie je ľahostajné prostredie v ktorom žijeme. Priebeh akcie i neúplný zoznam tých, ktorí významne pomohli je možné nájsť na našej Facebookovej stránke http://www.facebook.com/zelenyplan. Už zostáva iba osadiť pripravené lavičky.

Ako sme sa pripravovali?

Naše občianske združenie Zelený plán sa podieľa na parcitípatívnom plánovaní Trnavskej župy v rámci programu Tvoríme kraj. V tomto programe budú občania po prvýkrát rozhodovať o pridelení verejných financií na projekty v meste či obci kde žijú. Jedným z predložených projektov je projekt občianskeho združenia Zelený plán Oživujeme Šárd v Galante.

Zámerom projektu je oživiť časť zanedbaného brehu vodnej nádrže Šárd. Lokalita bola kedysi vychádzkovou a odpočinkovou zónou pre obyvateľov Galanty. Po získaní financií breh vyčistíme od náletových drevín, spriechodníme cestičku, umiestnime masívne drevené lavičky a vysadíme 12 vzrastlých stromov. Malým zásahom prinavrátime život do lokality a odštartujeme postupnú revitalizáciu celého okolia Šárdu.

Pre koho je projekt určený?

Projekt je určený pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Galanty. Cieľom predkladaného projektu je oživiť zanedbanú, ale jednu z mála atraktívnych lokalít mesta Galanty – breh vodnej nádrže Šárd. Cez samotné mesto nepreteká žiadna rieka a vodný fenomén, ktorý je súčasťou mnohých iných miest, je prítomný iba nádržou Šárd.

Cieľ projektu

Cieľom projektu Oživujeme Šárd v Galante je zrevitalizovať časť brehu vodnej nádrže Šárd a tým obnoviť vychádzkový a odpočinkový potenciál tejto lokality. V rámci mesta je toto územie jediným, kde je možný priamy kontakt s vodou a prírodnou krajinou. V minulosti bolo okolie nádrže hojne navštevované obyvateľmi a využívané na krátkodobú rekreáciu i spoločenské udalosti menšieho rozsahu. Avšak postupným zarastaním náletovými drevinami, absenciou mobiliáru a nevhodnou výstavbou čerpacej stanice v tesnej blízkosti sa stalo územie zanedbaným a nepriestupným.

Čo sa bude diať?

Časť brehu vyčistíme od prehusťujúcich náletových drevín a spriechodníme cestičku. Pri brehu umiestnime dve atypové lavičky z masívneho tvrdého dreva pod korunami stromov. Pri brehu a na vizuálne odclonenie od cesty vysadíme 12 vzrastlých listnatých stromov domáceho pôvodu. Týmto malým zásahom prinavrátime život do lokality, rozšírime vychádzkové a pobytové miesta mesta a spustíme postupnú revitalizáciu celej zóny pre úžitok všetkých obyvateľov Galanty.

Garantom zdarnej realizácie projektu je občianske združenie Zelený plán. Jeho členovia sú krajinní architekti a architekti, ktorí majú skúsenosti s navrhovaním a realizáciou väčších projektov a umiestnili sa na popredných miestach viacerých architektonických súťaží. Realizáciu podporuje Správa povodia, ktorá písomne vyjadrila súhlas s navrhovaným zásahom, ak bude prevedený v súlade s platnou legislatívou a odbornou záštitou.

V týchto dňoch prebieha posudzovanie projektov na úrovni Trnavskej župy. Aktuality je možné sledovať na stránke tvorimekraj.sk/aktuality.

Existujúci stav, Šárd (marec 2019)
Existujúci stav – náletové dreviny, Šárd (marec 2019)
Navrhovaný stav – vyčistený breh, osadená lavička z masívneho dreva, nová zeleň, Šárd
Lokalita Šárd Galanta a navrhované zásahy
%d